Scroll Top
Подкрепяме семейства, в които децата се развиват пълноценно

Фонд „Мечтата на Таня“ е специална инициатива за отпускане на безвъзмездна помощ под формата на грантове. Създадени сме в памет на Таня Ковачева от Фондация Оук и работим с подкрепата на Швейцарската фондация за благотворителност. Фондът има ограничен срок на действие.

Нашата история
Таня Ковачева

Таня Ковачева

Таня Ковачева беше убеден защитник на правата на децата и знаеше, че онези от тях, които растат в институции (често само защото семействата им са твърде бедни, за да се грижат за тях) са изложени на риск както от физически, така и от психически травми. Във Фондация Оук Таня отговаряше за портфолио от грантове с обща цел да заменят институциите за деца с алтернативи в семейна среда, например връщане на децата при биологичните им родители, когато това е възможно, или осигуряване на приемна грижа.

Таня изигра ключова роля за създаването на многобройни партньорства между Фондация Оук и организации, работещи за правата на децата в България. Като признание за постиженията си тя получи почетен знак от президента на Република България Росен Плевнелиев през 2014 година.

Мечтата на Таня беше „институциите за деца“ да останат в историята; да се превърнат в нещо, от което бъдещите поколения да не виждат нужда.

Ние сме тук за да превърнем мечтата на Таня в действителност за децата в България.

 

Мечтата на Таня беше „институциите за деца“ да останат в историята; да се превърнат в нещо, от което бъдещите поколения нямат нужда. Ние искаме да превърнем тази мечта в реалност за децата в България.

Повече за нас

Мечтата на Таня беше „институциите за деца“ да останат в историята; да се превърнат в нещо, от което бъдещите поколения да не виждат нужда. Ние сме тук за да превърнем мечтата на Таня в действителност за децата в България.

Трудностите и лишенията в семейството могат да нарушат развитието на едно дете. Вредните последствия от силен и продължителен стрес остават за цял живот. Това води и до значителни обществени разходи за медицински, социални грижи и др.

Ефектите от лошите условия обаче могат да бъдат неутрализирани. Съчетание от позитивни преживявания в ранна възраст, подкрепа от отговорни възрастни, както и развитие на умения за адаптация – допринасят за изграждане на устойчивост. Доказано е, че фактор за това е и наличието на стабилна връзка с поне един родител или близък човек, който се отнася с разбиране към детето.

Конвенцията на ООН за правата на детето признава ключовата роля на семейството за развитието на детето и задължава страните-членки да осигуряват разнообразни типове подкрепа с цел запазване на целостта му и пълноценното му развитие. Сред тях са осигуряването на подходяща помощ за родителите за отговорностите по отглеждането на децата, както и на достъп до здравеопазване и образование за децата.

Защо толкова често се стига до отделяне на деца от техните семейства, щом това е предотвратимо?

Всяка година в България около 2000 деца постъпват в системата за грижа. Родители от ромски общности, бедни семейства, самотни майки и родители на деца с увреждания се сблъскват със системна дискриминация и не получават достъп до жизненоважни услуги. Бедността, дискриминацията, социалната изолация, уврежданията, насилието основано на пола са обичайни причини за разделянето на семействата. С подходяща подкрепа, съгласувана с Конвенцията на ООН за правата на детето повечето случаи на разделяне на семействата могат да бъдат избегнати.

Защо разделянето на децата и родителите е толкова сериозен проблем?

Животът в институция може сериозно да засегне физическото и психическото развитие на детето и увеличава смъртността при деца с увреждания. Освен това институциите са значително по-скъпи от подкрепата на деца в родното им семейство или в грижа от семеен тип. В дългосрочен план институционализацията увеличава равнищата на самоубийствата, престъпността и броя на бездомните хора.

Каква е настоящата ситуация в системата за грижа в България?

Българското правителство пое ангажимент да затвори всички институции за деца до 2025 г., като броят на големите домове спадна от 132 през 2010 г. до едва 4 в началото на 2021 година.

Въпреки че някои деца се върнаха у дома, много други остават в системата за грижа. Над 90% от децата с увреждания например, бяха преместени от големи институции в над 280 нови центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ), построени от държавата с финансиране от ЕС. За съжаление, животът в ЦНСТ не е същият като в семейство и децата остават изключени от общността.

Въпреки че повечето големи институции са закрити, настаняването в системата за грижа на деца, отделени от родителите им продължава. Това води до нарушения в емоционалното, физическото и когнитивното развитие. В началото на реформата за деинституционализация през 2010 г. 7190 деца са били настанени в институции. През 2018 година около 8500 деца продължават да живеят извън техните семейства (в това число не влизат децата в СПИ и ВУИ). Данните за децата попадащи в алтеративна на родното семейство грижа са недостъпни и нееднозначни. По данни на Агенцията за социално подпомагане, в края на 2019 г. 6496 деца са били настанени в грижа от семеен тип, а местата за настаняване на деца и младежи в услуги от резидентен тип са били 3464. Държавата изрази ясно намерението си за превенция на разделянето и за реинтеграция на децата в родните им семейства; въпреки това са необходими по-категорични действия в подкрепа на семействата, живеещи в затруднение. През 2016 г. правителството призна, че “ако не се работи за премахване на нуждата от извеждане на децата от техните биологични семейства и за запазване на водещата роля на семейството в грижите за децата, огромните инвестиции – човешки, експертни и финансови, няма да доведат до реална деинституционализация.”

Средствата от ЕС, определени за реформата, продължават да се инвестират в сгради за услуги, които се намесват, когато настъпи криза, вместо да работят за превенция и подкрепа на семействата. Няколко тревожни доклада разкриха сериозно насилие и злоупотреби в услуги за резидентна грижа за деца с увреждания, построени със средства от ЕС. Въпреки това, нито се предприемат действия, нито се предлагат ясни, достъпни и прозрачни механизми за упражняване на контрол и поемане на отговорност от страна на ЕС.

Какво е решението?

Изследванията доказват, че децата се развиват най-пълноценно в сигурна семейна среда. Там те получават вниманиет и положителни преживявания, които им помагат за качественото структуриране на невронните връзки в мозъка. Най-добрият начин за постигането на това е семействата да бъдат подкрепени, за да останат заедно, когато това е възможно.

Ние посвещаваме усилията си на предотвратяването на ненужното отделяне на деца от техните семейства. На родителите им трябва подкрепа, за да развият ключовите житейски умения, с които ще осигурят на децата си стабилна, подкрепяща среда, както и за да достигнат до необходимите ресурси. Те твърде често са лишени от здравеопазване, образование, подходящи битови условия и др. поради бедност. Житейският им опит трябва да бъде оценен, а те се нуждаят от възможност да се самоорганизират, както и от достъп до услуги, които ще им помогнат да запазят семейството си цяло.

Пълноценното развитие на всяко дете е жизнено важно за благополучието на обществото.  Стимулирането на пълноценно развитие у децата е най-успешно, когато се прилагат ефективни политики, които премахват бариерите пред доброто родителство, намаляват бедността и подобряват достъпа до питателна храна, здравеопазване, ранно детско развитие, образование и икономическо развитие.

Ситуацията в България отразява широко разпространеното отношение и предразсъдъци спрямо децата с увреждания и бедните деца и родители от ромски произход. Бедните семейства, особено ромските, често биват стигматизирани; на тях се гледа като на „лоши родители“, неспособни да отгледат собствените си деца. Подкрепата за деца в рамките на семейството изисква фундаментална промяна в културните норми и в нагласите, които водят до решенията за настаняване в институции, както и нови технически решения. Знаем, че такава промяна е възможна, и сме готови да я подкрепим.

Нашата визия
Българско общество, в което децата растат в семейства и получават необходимата за пълноценното им развитие подкрепа.
Нашата мисия
Да бъдем катализатор на промяната, необходима, за да запазим целостта на семействата, които имат трудности. Да ги поставим в центъра на системата за закрила на детето, на създаването на политики и на предоставянето на услуги.
Нашите ценности

Ориентирани сме към семейството.


Нашата отправна точка са правата на човека.


Работим за приобщаване.


Стремим се към максимално въздействие.


Учим се и от успехите, и от неуспехите си.

Повече за нашите ценности

Нашите ценности

Насочени сме към семейството. Уважаваме и се вслушаме в гласа на всяко семейство. Вярваме, че родителите имат решения за предизвикателствата, пред които се изправят, както и че са мощен двигател на положителна промяна за децата си.

Нашата отправна точка са правата на човека. Помагаме на децата и хората, които се грижат за тях, да упражняват правата си. Придържаме се към международните закони и насоки за човешките права и им даваме гласност, в частност Конвенцията на ООН за правата на детето, както и Насоките на ООН за алтернативна грижа за децата. Следим организациите, с които работим, да бъдат отговорни за спазването на същите закони и принципи.

Работим за приобщаване. Подкрепяме равнопоставеността и ценим разнообразието. Уважаваме различните гледни точки. За информацията, нужна за нашата работа, търсим мнението на родители, деца и млади хора, които са имали досег със системата за закрила, както и това на специалистите. Следим всички заинтересовани страни да бъдат включени и равнопоставени.

Стремим се към максимално въздействие. Финансирането ни е с ограничен срок на действие, затова виждаме своята работа като катализатор на устойчива промяна. Насърчаваме новаторството в разработването на устойчиви решения за запазване целостта на семействата. Подхождаме стратегически към инвестициите си, поддържаме тясно сътрудничество с партньорите си. Стремим се да се превърнем в пример и за други държави от региона и света.

Учим се и от успехите, и от неуспехите си. И тъй като не спираме да учим, умеем да се приспособяваме към промените. Ние сме прозрачни, достъпни и отзивчиви в отношенията си с партньорите. Търсим обратна връзка и се вслушваме в нея. Не очакваме всяко наше начинание или решение за подкрепа да бъде успешно и винаги търсим факторите за неуспеха, за да подобрим бъдещата си работа.

Нашият подход
Отпускаме грантове на организации с нестопанска цел, които помагат на български семейства в криза да се грижат за децата си, за да имат пълноценен живот.

Подкрепяме инициативи, които дават стимул, глас и възможности на родители, млади хора които са били настанени извън семейството си, и организации с нестопанска цел. Помагаме им да разгърнат ефективни решения, които връщат децата вкъщи и предпазват от извеждане от семейството. Начините, по които подкрепяме организации:

 • инвестираме в лидерски умения, осигуряваме техническа подкрепа за разгръщането на работещи решения и изграждаме капацитет за стратегически комуникации и застъпничество;
 • посредничим във връзката с дарители и укрепваме съществуващите сътрудничества в България и в Европа;
 • обединяваме ресурсите за разрастване на успешни модели, които могат да предотвратят отделянето на децата от техните семейства;
 • свързваме организации, работещи за правата на децата, жените и ромските общности, и изграждаме доверие помежду си;
 • подкрепяме застъпничеството, изготвянето на политики, основани на доказателства от практиката, както и колективните усилия да превърнем възможността децата да растат в семейство и общност в приоритет.
 •  
Повече за нашия подход

Нашият подход

Вярваме, че можем да влеем свежи сили в общността, която подкрепя децата в семейства. Ще бъдем катализатор за положителна промяна, като стимулираме лидерските качества на млади хора и родители, които са имали досег със системата за грижа, както и сред неправителствените организации в България.

Устойчива промяна ще бъде постигната, когато родителите и младите хора получат възможността лично да търсят отговорност от българското правителство, ЕС и доставчиците на услуги. Стремим се да достигнем повратна точка в реформата на системата за закрила на детето, създавайки нови обединения и сътрудничества и подготвяйки успешните решения за превенция на разделянето на децата от родителите им да се развиват и разрастват:

1. Ще инвестираме в откриването, привличането и развитието на лидери на всички нива в организациите и сред хората, с фокус над тези, които са били в досег със системата за закрила, жените, ромските общности и родителите на деца с увреждания.

2. Ще инвестираме в техническа подкрепа, за да помогнем на нашите партньори да изградят капацитета си за развиване и разрастване на успешните им услуги по превенция, както и за разработването на ефективни, стратегически комуникации и застъпничество.

3. Ще посредничим за създаването на нови връзки с институционални и частни дарители, като в същото време ще укрепваме съществуващите сътрудничества в България и на европейско ниво. Ще привлечем допълнителни ресурси, които да инвестираме както в разрастването на успешни модели за превенция на разделянето на децата и родители, така и в подкрепа на семействата.

4. Ще помогнем за изграждането на доверие и връзка между организации и хора, посветили се на работата за правата на децата, жените и ромските общности.

5. Ще оказваме влияние, като подкрепяме застъпнически усилия, политики, основани на практически доказателства и стимулираме колективни действия за насочване на общественото внимание към ценността детето да расте в семейството си.

Нашата стратегия
Промяната, която целим:

Искаме да сложим край на ненужното настаняване на деца в системата за грижа и да помогнем на повече семейства да получат достъп до необходимите услуги, за да се избегне разделянето им. Ще се превърнем в катализатор на ново движение, на общност от родители и млади хора, които са били в грижа. Ще ги подкрепим да работят за промяна и да настояват пред българското правителство, ЕС и доставчиците на услуги да инвестират в децата и семействата.

За да постигнем това, си поставяме четири стратегически цели:

 1. Да насочим общественото внимание към ценността децата да растат в своите семейства.
 2. Да популяризираме мнението на родителите и младите хора, които са били в досег със системата за грижа, в политиката, в практиката и в търсенето на отговорност от правителството и ЕС.
 3. Да помогнем на успешните решения, които предотвратяват разделянето на децата от техните семейства да се мултиплицират.
 4. Да подобрим реакцията на българските дарители в подкрепа на деца в риск от разделяне от техните семейства при кризисни и извънредни ситуации.
Повече за нашата стратегия

Нашите стратегически цели

1. Да насочим общественото внимание към ценността децата да растат в своите семейства чрез:

 • Комуникации: популяризиране на нови гласове – тези на децата, родителите и младите хора, които са били в досег със системата за грижа, с цел промяна на настоящия наратив;
 • Застъпничество: укрепване и разширяване на мрежа от поддръжници с ключови активисти, застъпници и НПО;
 • Вдъхновяване: използване на доказателствата от добрите практики за отглеждане на децата в семейството за насърчаване на инвестиции и ангажираност;
 • Данни: разработване на рамка за анализиране на данни, която предефинира системата за закрила на детето в система, фокусирана върху благосъстоянието на децата в техните семейства.

2. Да популяризираме мнението на хората, които са били в досег със системата за грижа – родителите и младежите – в политиката, в практиката и в търсенето на отговорност от правителството и ЕС чрез:

 • Създаване на лидери посредством подкрепа на млади хора, които са били в грижа, родителски активистки групи и съответните асоциации, организации и мрежи, които следват базиран на правата на човека подход;
 • Стимулиране и развиване както на движението от активисти за подкрепа на семействата, така и на контактите с регионални и световни движения, оглавявани от млади хора, които са били в грижа.

3. Да помогнем на успешните решения, които предотвратяват разделянето на децата от техните семейства да се мултиплицират чрез:

 • Идентифициране на обещаващи модели и на практики с доказана ефективност, разкриване на свидетелствата за техния успех, и оценяване на потенциала им за мултиплициране;
 • Изграждане на капацитета на НПО и организациите на местно равнище с цел мултиплициране на услуги за превенция на извеждане на деца от семейството;
 • Разработване на икономически аргументи в полза на инвестициите в деца и семейства от правителството и от ЕС.

4. Да подобрим реакцията на българските дарители в подкрепа на деца в риск от разделяне от техните семейства при кризисни и извънредни ситуации чрез:

 • Реагиране при спешна нужда от подкрепа за семейства, изложени на риск, породена от значителното въздействие на извънредните ситуации върху хората, които вече страдат от неблагополучие, задълбочаващо се неравенство и дискриминация;
 • Насърчаване създаването на координиран дарителски механизъм с цел предотвратяване на раздялата между деца и техните семейства чрез ангажиране на дарители работещи в България.
Нашата общност

Фонд „Мечтата на Таня“ се стреми да създаде необходимите условия за постигане на обща визия на хората и организациите за българско общество, в което децата растат в семейства и получават нужната за пълноценното им развитие подкрепа. Нашата общност са нашите партньори – хора, които са били в досег със системата за закрила, както и организации, които отстояват ценността на отглеждането на деца в семейна среда. Заедно ние се застъпваме за инвестиции в семейството и за елиминирането на възможността деца да бъдат извеждани поради бедност, дискриминация и увреждане.

Нашите истории
Черпим вдъхновение от хората, които подкрепяме. Прочетете техните истории тук.
Нашите проекти
Работим за спиране на настаняването на деца извън семейството, когато то може да бъде предотвратено.
За процедурата

Разглеждаме проектни предложения само след предварителна покана от наша страна. Търсим партньори, чиято работа e свързана със стратегията ни. В някои случаи може да обявяваме покани за кандидатстване, за да проучим решения на конкретни проблеми в областите, които са от стратегически интерес за нас.

Our process
За процедурата
Нашите принципи за финансиране:

Подкрепяме организации, групи и хора, които:

 • следват базирания на човешките права подход при предоставяне на услуги и застъпничество;
 • разширяват възможностите за активност на родителите и младите хора като пълноценни и равноправни участници в обществото;
 • работят за разрешаване на основните причини за извеждането на децата и подхождат към „семейството в цялост“;
 • работят за промяна в отношението и поведението с цел предотвратяване на дискриминацията;
 • имат желание да сътрудничат и да се включат в колективните действия на хора и общности
 • събират доказателства за добри практики и иновации;
 • борят се за промяна чрез укрепване на законодателната рамка и търсене на отговорност от държавата.
Процедура:

Фонд „Мечтата на Таня“ разглежда проектни предложения само след предварителна покана за кандидатстване. Търсим партньори, чиято работа е свързана с нашата стратегия. В някои случаи може да обявяваме покани за кандидатстване, за да се запознаем с решения на конкретни проблеми в областите, които са от стратегически интерес за нас.

Свързваме се с организации, които работят в нашите сфери на интерес с покана да представят своите концепции или проектни предложения. Процедурите ни включват внимателна проверка, подбор и стремеж да вникнем в дълбочина в целите и подходите на организацията. Стараем се да подкрепяме кандидатите по време на целия процес и предаваме обещаващите кандидатури на нашия Управителен съвет. Той се събира всяко тримесечие, за да разгледа препоръчаните проекти и да вземе окончателно решение относно финансирането им.

Не приемаме проектни предложения по инициатива на самите кандидати, но ако смятате, че работата Ви има отношение към нашата стратегия и искате да споделите подробности, ще ги разгледаме. Моля, пишете ни във формата за контакт. Благодарим Ви за интереса!

Контакти
Свържете се с нас. Ако искате да ни разкажете за работата си, тъй като има отношение към нашата стратегия, моля, попълнете формуляра. Благодарим!