Scroll Top

“Акселератор за мащабен растеж”

Организация: Spring Impact

Име:

Мултиплициране на работещи решения за предотвратяване на разделянето на децата от техните семейства: Програма “Акселератор за мащабен растеж”

Организация:

Spring Impact

Цел:

Да идентифицира, валидира и мултиплицира въздействието на най-малко четири успешни инициативи, работещи за предотвратяване на разделянето на деца от техните семейства в България, и да разработи ръководени от общността решения за справяне с извеждането на деца в ромски общности. Spring Impact ще направи това като организира: експертни консултации (в кохорта за мащабен растеж), лаборатория за социални иновации, както и подкрепящи дейности за събиране и споделяне на наученото.

Сума:

1,919,490 EUR

Време:

42 месеца

Начало:

01 май 2023

Стратегическа цел:

Помощ за мултиплициране на успешни решения